KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

DÜZENLENME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
Bir taraftan İzmir ili Seferihisar İlçesi Hıdırlık Mahallesi ……..Caddesi …………Mevkiinde
Tapu Sicil Müdürlüğü’nün ........ ada, 28 parselini teşkil eden 1450 m2 taşınmazın Maliki …………………………….. ile diğer taraftan müteahhit ALO USTA SERVİSİ İZMİR arasında aşağıdaki şartlarla bir kat karşılığı inşaatı sözleşmesi yapılmıştır.
Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz Maliki ……………………………. (Mal sahibi) ve müteahhit  ALO USTA SERVİSİ İZMİR  (Müteahhit) olarak anılacaklardır.

1- Sözleşmenin Konusu:
Arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapılacak inşaatlara mukabil arsanın %75’ini müteahhidin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre bir binanın yine müteahhit tarafından Malzeme dahil Yapılacak olan 4 Daire karşılığında ve iş bu sözleşme hükümlerince müteahhide düşen bağımsız bölümlerin müteahhide veya onun göstereceği kişilere arsa payı ile birlikte devrini tarafların taahhüt etmesidir.
Buna mukabil Müteahhit firma arsa sahiplerine Arsanın %25’ine tekabül eden 4 adet daireleri anahtar teslimi şeklinde verecektir.
İşbu vaat ve taahhüt ve devir ve ferağ şekli ileriki maddelerde de açıklandığı gibidir.
Taraflardan MÜTEAHHİT yapılan işin değerinin kendisine bırakılacak arsa payları değerinde fazla olduğunu iddia edemeyeceği gibi ARSA SAHİPLERİ’de arsa payına karşı sahip olacağı bağımsız bölümlerin daha düşük olduğunu iddia edemezler.

2- Yer Teslimi:
Taşınmaz arsa sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içinde Mal sahibi tarafından müteahhide teslim edilecektir.

3- İnşaatın Niteliği:
İnşaat, bu Sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır. Müteahhit inşaatın seyri sırasında gerekli gördüğü proje tadilatlarını yapabilir.
Mal sahibi bu proje tadilatlarına baştan onay vermiş olup, bu proje tadilatlarının onaylanması için üzerine düşen her türlü yükümlülüğü gecikmeksizin yerine getirmek zorundadır.

4- Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı:
A, Parselde yapılacak bağımsız bölümlerden…………. adedi mal sahibine ait olacak, kalan daireler müteahhide
ait olacaktır.
B, Mal Sahibine bırakılacak dairelerin ……… adedi zemin katta………. adedi ise zemin üstü ………... katta
olacaktır.
C, Bahsedilen katlardaki hangi bağımsız bölümün mal sahibine bırakılacağı sözleşme ekinde çizilen krokide
gösterilmiştir.
D, Mal sahibine bırakılan bağımsız bölümlerin büyüklüğü aynı katlarda müteahhide ait olan dairelerden daha
küçük olmayacaktır.
E, Müteahhit kendine düşen daireleri dilediği büyüklükte ve adette yada dubleks olarak yapmakta serbesttir.
F, Çatı arası son katların müştemilatı olarak tescil edilecektir.5- İnşaatta sorumluluk:
Binaların yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere müteahhit ve çalışanların kusuru ile verilecek her çeşit zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan müteahhidin inşaat için atayacağı müdür sorumludur.
Mal sahibi aleyhine dava açıldığında bu dava müteahhide ihbar edilir.
Bu takdirde müteahhit Mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.

6- Giderler:
İnşaat için gerekli her çeşit Malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, proje giderleri, kat irtifaa giderleri ,sigorta primleri giderleri müteahhit tarafından ödenir.
Mal sahibine düşen dairelerin oturma raporu, elektrik ve su abonelik ücreti, mal sahibi tarafından ödenir.

7- Vergiler:
İnşaatın devamı sırasında doğacak emlak vergileri müteahhide aittir.
Ancak geçmiş dönemlere ilişkin emlak vergisi ya da başkaca yükümlülükler mal sahibi tarafından ödenecektir.

8- Müteahhide ait bağımsız bölümlerin satışları:
Müteahhit kendisine bırakılan bağımsız bölümleri aşağıdaki inşaat safhalarına uygun olarak satma hakkına sahiptir.
A, Projeler hazırlanıp ve kat irtifakının kurulmasından sonra bir adet bağımsız bölüm,
B, Temel betonunun atılması tarihinde iki adet bağımsız bölüm,
C, Birinci kat tavan betonunun dökülmesiyle bir adet bağımsız bölüm,
D, İkinci kat tavan betonunun dökülmesiyle bir adet bağımsız bölüm,
E, Üçüncü kat tavan betonunun dökülmesiyle bir adet bağımsız bölüm,
F, Çatı betonunun dökülmesiyle iki adet bağımsız bölüm,
G, Duvarların örülmesi ve doğrama kasalarının takılmasıyla iki adet bağımsız bölüm,
H, İç ve dış kaba ve ince sıvalar ile sıhhi tesisatın başlamasında bir adet bağımsız bölüm,
I, Doğramaların tamamen takılması, fayans ve döşemelerin tamamlanması ve vitrifiye
J, Montajı ile kalan dairelerin devri müteahhide veya göstereceği kişilere yapılacaktır.
K, Bu devirler müteahhit veya onun göstereceği herhangi birine yapılacak olup, devir zamanında hangi
Bağımsız bölümün devrinin yapılacağını seçim hakkı müteahhide aittir.
L, Devir için müteahhidin sözlü talebi üzerine iki gün içinde devir yetkisi veren vekâletname
Müteahhidin belirleyeceği kişiye verilecektir.

9- Başkasına devir ve ortak alma:
Müteahhit aldığı işi başkasına devredebilir yâda ortak alabilir.
Bu durumda yeni sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın müteahhit yerine devam edilir.

10- İşin Teslimi:
Müteahhit inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren 36 ay içerisinde projeye uygun olarak işi bitirmeye ve
Mal sahibine teslime mecburdur.
İnşaatın bitirilmesine olumsuz olarak etki eden hava ve ekonomik koşullar gibi nedenlerin varlığı halinde teslim süresi olumsuz koşulların süresi kadar kendiliğinden uzar.11- Eksik ve Kusurlu İşler:
Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı müteahhit sorumludur.
Mal sahibine kalan bağımsız bölümlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler işin tesliminden itibaren bir ay içinde yazılı olarak ihbar edildiği takdirde eksiklik ve kusur giderilir.
İşin teslimi için bir tutanak düzenlenmemiş ise bu halde oturma raporunun alınma tarihi teslim tarihi kabul edilir.

12- Geç Teslim:
Müteahhit 11 inci maddede gösterilen günde ve şekilde işi bitirip teslim edemediği takdirde kira yoksunluğu olarak Mal sahibine her ay için Mal sahibine bir daire için aylık 200,00 TL gecikme tazminatı vermeye mecburdur.
13- İnşaat Sırasında Kontrol:
İnşaatın mimari, betonarme, sıhhi ve elektrik projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, kullanılan Malzeme cins ve kalitesi ile işçilik kalitesinin sözleşme ve eklerine uygunluğunu denetleme hak ve yükümlülüğü yalnızca görevli yapı denetim elamanlarına aittir.
Bu amaçla müteahhit bedeli kendisine ait olmak üzere bir yapı denetim firması ile sözleşme imzalamak zorundadır.
Mal Sahibi de inşaatı her aşamada görev verilen bu Yapı Denetim firması aracılığı ile denetleyebilir.

14- Diğer Şartlar:
Apartmanın adını ve rengini belirleme yetkisi müteahhide aittir.
Müteahhit gerek firmasının reklamını yapmak ve gerekse bağımsız bölümlerin satılması amacı ile Apartmanın uygun göreceği yerlerine reklam, ilân asabilir tabela koyabilir.
Yönetim Planı müteahhit tarafından hazırlanır.
Mal Sahibi bu yönetim planının tapuya şerhini şimdiden kabul etmiş olup, şerh için gerekli işlemleri yapacaklardır.

15- Özel Vekâlet:
İnşaat dolayısıyla Belediyeye, İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Su Müdürlüğüne, kadastro müdürlüklerine Tapu Sicil Müdürlüğüne Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat ve işlem yapabilmek için içeriği müteahhit tarafından belirlenecek vekaletnameleri müteahhidin göstereceği kişilere Mal sahibi talep tarihinde derhal verecektir.

16- Sözleşmenin Feshi :
Sözleşme taraflarca haklı nedenlerle ve ancak mahkeme kararı ile feshedilebilir. Taraflar sözleşmenin haksız olarak feshi yoluna gitmeyecekleri gibi sözleşmenin uygulanmasında üzerlerine düşen yükümlükleri gecikmeden yerine getireceklerdir. Aksi halde diğer tarafın tüm zararlarını ödemek zorundadırlar.17- Tebligat adresi:
Mal sahibinin adresi ............................... ve müteahhidin adresi ……………………… Seferihisar İzmir’dir.
Bu adreslere yapılan her türlü tebligat taraflara yapılmış sayılır.
Adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece yukarıdaki adresler tebligat adresi olarak kabul edilir.

18- Uyuşmazlıkların çözümlenmesi:
Uyuşmazlık halinde Seferihisar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır,
TEKNİK ŞARTLAR
1. Betonarme ve mimari projesine uygun inşaat yapılacak.
2. Salon ve odalar yer döşemesi seramik veya parke olacaktır.
3. Dairelerin iç boyaları plastik boya olacaktır.
4. Mutfak dolapları hazır mutfak olacak tabanı seramik olacak, Mutfak üzeri mermer veya granit olacaktır.
5. Banyo ve wc tabanda dahil tavana kadar 1.sınıf seramik olacaktır.
6. Daire giriş kapıları çelik kapı takılacaktır.
7. Daire iç kapıları Amerikan pres panel kapı olacaktır.
8. Apartman ana giriş kapısı, demir kapı takılacaktır.
9. Dairlerin dış doğramaları PVC çift camlı olacaktır.
10. Su ve elektrik tesisatları TSE belgeli olacaktır. Lavabo, klozet ve bataryalar en az 3 yıl garantili olacaktır.

Bu sözleşme toplam 18 madde ve 10 teknik şarttan ibaret olup. .../...../.......... tarihinde iki suret olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunup gerçek iradelerine uygun olduğu beyan edilerek birlikte imzalanmıştır.
Mal Sahipleri Müteahhit
.......................... ...........................

İrtibat: 0532 344 1223 / 0533 332 8153

Hiç yorum yok: